OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN

 • Vaar niet blind – koers op kennis van de richting en een daarop ingericht kompas

In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal domein voor gemeenten in Fryslân beschrijft Zorg voor Jeugd Fryslân in dit kompas de visie op en aanpak van de transitie van de jeugdzorg. De gehanteerde uitgangspunten, het proces, de projectstructuur, de opgaven en de beoogde resultaten komen aan de orde. En ook de daarvoor benodigde bestuurlijke besluiten. Met de leefomgeving en leefroutes van huishoudens en gezinnen als basis en de individuele gemeenten als vertrekpunt vormt het kompas het functioneel en bestuurlijk kader waarbinnen de in Zorg voor jeugd Fryslân samenwerkende partners ruimte en mandaat hebben om de strategische keuzes en de organisatorische invulling op lokaal of bovenlokaal niveau praktisch handen en voeten te geven. Het kompas kwam tot stand dankzij actieve inbreng van beleidsmedewerkers van gemeenten, en (uitvoerende professionals van) instellingen en organisaties.

 • Peter Paul J. Doodkorte
  • Uitgeverij: Zorg voor Jeugd Fryslan | januari 2013

Als jeugd en toekomst tellen

In Drenthe trokken provincie, gemeenten en uitvoerende organisaties rond de decentralisatie van de jeugdhulp (2015) gezamenlijk op in de Drentse pilot jeugd. Het ging daarbij niet alleen om een overdracht van taken, maar ook om het ontwikkelen van een nieuw inhoudelijk fundament. In “Als jeugd en toekomst tellen” is de visie die daaraan ten grondslag ligt uitgewerkt. Het document bevat ook (verdere) verbeteringen voor de ondersteuning van ouders en kinderen in Drenthe, gebaseerd op Positief Jeugdbeleid. Belangrijke onderdelen van positief jeugdbeleid zijn: positief opgroeien, positief opvoeden, veilig opgroeien en opvoeden versterken. Het gaat over spelen, leren, sporten, welzijn, werken, wonen, zorg en veiligheid.

 • Peter Stam, Peter Paul Doodkorte | 2012
  • Uitgeverij: Provincie Drenthe

Dromen zijn doelen met deadlines

Een voor gemeenten ontworpen spoorboekje over de transitie jeugdzorg als leidraad bij het transitieproces en de mijlpalen daarbij. Het spoorboekje volgt het hele transitie- en transformatieproces van begin tot eind. De publicatie omvat een stappenplan over alle zaken die gemeenten geregeld moesten hebben om op 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp over te nemen.

 • Peter Paul J. Doodkorte & Vera Hermanns
  • Uitgeverij: VWS/V&J/VNG | oktober 2012

Van denken naar doen

Met het publiceren van het praktijkboek ‘Van denken naar doen’ bieden de jeugdzorg-deskundigen Peter Stam en Peter Paul Doodkorte een verdere verdieping en verbreding op de binnen de jeugdhulp gewenste transformatie. Zij geven concrete bouwstenen om in de eigen gemeente of professionele opvoedings-context mee aan de slag te gaan.

De VNG heeft  deze praktijkschets aanbevolen bij gemeenten als een goede aanzet voor verdere concretisering van de uitgangspunten van ‘Opvoeden versterken’.

 • Peter Paul J. Doodkorte en Peter Stam
  • Uitgeverij: BMC | september 2011

IN WOORDEN GEVANGEN

 • overpeinzingen, woordspeeltjes; ver-dichtjes!

Het even stilstaan bij de dagen en momenten geeft extra belevingswaarde, en rust. Dit alles resulteerde in dit boekje. Een boekje dus met overpeinzingen, woord-speeltjes; ver-dichtjes. Vaak ’s avonds of ’s nachts, soms ’s ochtends vroeg, soms midden op de dag, tijdens een vergadering of een autorit bedacht of geschreven.

 • Peter Paul J. Doodkorte | Uitgeverij De Overkant | 1988
  • Omslagontwerp en illustraties: Aart-Jan Moerkerke
  • Foto achterzijde: Janssen & De Kievith | Rotterdam
  • Druk: Werkvoorzieningsschap IJssel en Lek, Capelle aan den IJssel
  • Uitgave: Uitgeverij De Overkant | ISBN 90-804125-1-1 | 1998

EVEN STILSTAAN

 • lichtpuntjes en vreugdevuurtjes van en voor mensen

Leven raakt je. Soms als een zachte hand of aai over de bol. Soms met mokerkracht. Jij vindt mensen en mensen vinden jou. Je leert en wilt je verbinden aan en met de ander. Zeker op de levensmomenten waarop je samen inhoud en vorm geeft aan de liefde van en voor elkaar; een trouwerij, een geboorte, een verjaardag. Of gewoon, een leuke, onverwachte ontmoeting Het leven krijgt daarmee inhoud en diepgang. Gevierde blijdschap. Alles naar tijd en plaats. Daarover gaat dit boekje. Met het leven als bron.

 • Peter Paul J. Doodkorte | Uitgeverij De Overkant | 1999
  • Omslagontwerp en tekeningen Annemiek Bibbe
  • Druk: Drukkerij De Cloe Capelle aan den IJssel
  • Uitgeverij De Overkant | ISBN 90-804125-1-1 |1999

ALS IK STIL BEN…

 • versjes, gedachten op de dood

Als ik stil ben…héél stil ben. Dan denk, voel, hoor, ervaar en weet ik ze weer bij mij. De mensen van wie ik afscheid moest nemen. De vrienden, bekenden en naasten die vertrokken naar de overkant van de tijd.

 • Peter Paul J. Doodkorte | Uitgeverij De Overkant | 2000
  • Omslag/tekeningen: Ria Dekker
  • Druk: Drukkerij De Kloe b.v. Capelle aan den IJssel
  • Uitgeverij De Overkant | ISBN 90-804125-3-8 | 2000

Begeleid wonen: een werkboek

 • Project Schiekade – Gunning – Browndale Stichting | Rotterdam | 1980

Geen vergeefs beroep: een hulpverleningsvorm beschreven

 • Gunning – Browndale Stichting | Rotterdam | 1987