Curriculum Vitae

CV Peter Paul J Doodkorte (klik hier)

Advies

 • Adviseur doorontwikkeling Centra Jeugd & Gezin in het kader van de transformatie | 2011 – 2012
 • Advies Bedrijfsvoering | Bureau Jeugdzorg Zeeland | 2005
 • Beleidsadvies visieontwikkeling toekomst Gezondheidszorg | Gemeente Almere | 2004 – 2005
 • Adviesopdracht ‘Voorzieningenkaart’ | Gemeente Arnhem | 2004

Educatie & Kennisoverdracht

 • Docent -Traineeprogramma Grandprix/Rookie – BMC Young Professionals | BMC Bedrijfsschool | 2006 –  2013              
 • Dagvoorzitter en mede initiator tweedaagse ontwikkelingsconferentie “ De Vrije Professional” | Provincie Overijssel en Hogeschool Windesheim | 2011
 • Congres Thuiskomen/Justitiële Jeugdinrichtingen | Congresorganisatie Thuiszorg/Jeugdzorg | 2009 – 2010
 • Congresorganisatie Vrouwen, Veiligheid en Conflict | Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 2004

Kwartiermaker

 

 • Kwartiermaker Sociaal Team Overbetuwe | Gemeente Overbetuwe | oktober 2019 – maart 2020
 • Kwartiermaker Coöperatie Rondom Wijchen UA | Coöperatie Rondom Wijchen | januari 2018 – maart 2019
 • Kwartiermaker Inkoop Sociaal domein 2016 Gemeente Heusden | 1 juni 2015 – 1 januari 2016
 • Kwartiermaker Zorg voor jeugd/Kind in Fryslân | Jeugdhulpregio Fryslân | 2012 – 2014
  • Resultaat (o.a.): “Kompas – Zorg voor jeugd Fryslân”

Management

 • Teamleider Centrum voor Elkaar | Gemeente Bunnik | Mei 2018 – 17 februari 2019
  • Dagelijkse leiding en doorontwikkeling sociaal team Bunnik
 • Teammanager BIJEEN toegang sociaal domein | Gemeente Heusden | juni 2015 – januari 2017
  • Dagelijkse leiding over drie gebiedsteams de samenwerking met het voorliggende veld/onderwijs en de tweede en derde-lijns zorg
 • Programmaleider Jeugdzorg | Provincie Noord Holland | 2009 – 2010
 • Programmaleider Jeugdzorg | Provincie Flevoland | 2008
 • Interim-directeur/bestuurder | Bureau Jeugdzorg Zeeland | 2005 – 2006
 • Ontvlechting RIO’s t.b.v. vorming Centrum Indicatiestelling Zorg | Centrum Indicatiestelling Zorg | 2004 – 2005
 • Programmaleider Jeugdzorg | Provincie Gelderland | 2002 – 2004

Onderzoek

 • Doelmatigheidsonderzoek (bureau) jeugdzorg | Provincie Groningen | 2006
 • 1ste Evaluatie Wet op de Jeugdzorg | Ministerie VWS | 2005 – 2006
 • Onderzoek Schaalgrootte | Bureau Jeugdzorg Zeeland, stichting Agogische Zorgcentra Zeeland | 2005

Procesbegeleiding

 • Regioadviseur Opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Wmo & Jeugdwet | juni 2020 – heden
  • Namens het Ketenbureau i-Sociaal Domein, het programma Inkoop & aanbesteden Sociaal Domein en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, ondersteun ik gemeenten en zorgaanbieders [in de regio Zuid Holland] bij het professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in het sociaal domein. Samen werken we aan het bereikbaar en betaalbaar houden van kwalitatief goede en passende zorg en ondersteuning.
  • Het Regioteam opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Wmo & Jeugdwet is een samenwerking van:
 • Doorontwikkeling sociaal domein Overbetuwe | Gemeente Overbetuwe | augustus 2018 – maart 2020
 • Projectleider Populatiegebonden bekostiging & oprichting van coöperatie voor zorg en welzijn (Rondom Wijchen) op het terrein van jeugdhulp, Wmo en Welzijn; een samenwerking van de Lokale Toegangspoort met ruim 100 organisaties voor welzijn en zorg | Gemeente Wijchen | December 2015 – Januari 2018

Projecten

 • Projectleider transitie jeugd | Regio Midden-Holland | juli 2013 – december 2014
  • Beleidskader “Gebundelde Krachten – kadernota decentralisaties sociaal domein”
  • Concept Omvormingsplan
 • Ontwikkeling en medeauteur landelijk ‘spoorboekje’ transitie jeugdzorg | Landelijk Transitiebureau Vereniging Nederlandse Gemeenten, Ministeries van Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Welzijn & Sport, Veiligheid & Justitie en Vereniging | 2012 – 2014
 • Projectopdracht “Kind- en kindvriendelijke gemeente” | VNG | 2010 – 2011
  • Resultaat publicatie “kind- gezinsvriendelijk beleid- 41X positief Jeugdbeleid”
 • Ontwikkeling en invoering trajectfinanciering jeugdzorg | Provincie Overijssel | 2009 – 2011
 • Visieontwikkeling Reik (voorheen Tjallingahiem) Leeuwarden | 2009
 • Projectleider implementatie visie en sturing op de jeugdzorg | Branche Jeugdzorg Gelderland | 2009
 • Wegwerken wachtlijsten jeugdzorg | Provincie Flevoland | 2005 – 2007
 • Project Justitiële Jeugdinrichtingen | Provincie Gelderland | 2005 – 2007
 • Projectopdracht Gelders aanvalsplan tegen dak- en thuisloosheid | Provincie Gelderland | 2005 – 2007
 • Projectopdracht Maatschappelijke Opvang | Gemeente Almere| 2005
 • Projectopdracht Implementatie AWBZ – Zorgstichting voor zintuiglijke gehandicapten | Auris groep Rotterdam | 2003 – 2005

Sparringpartner

 • Inleider/Dagvoorzitter en gespreksleider inspiratiesessie raad en gemeenschap rond (o.a.) mantelzorg en versterking basis sociaal domein | Gemeente Wijchen | september 2015
 • Klankbord werkproces Toegang | Gemeente Dronten | juli 2015 – augustus 2016
 • Klankbordgroep Transformatie Sociaal Domein | Gemeente Putten | november 2014 – januari 2015
 • Sparringpartner Inkoop regionaal transitieteam Transitie jeugdhulp | Midden IJsel/Oost-Veluwe | november 2014 – januari 2015
 • Frisdenker en dwarskijker t.b.v. inkoopproces en transformatie AWBZ naar WMO | Gemeente Leiden | mei 2014 – januari 2015